Meganeu

Meganeu

Normativa esportiva i autoritzacions

Normes del corredor:

· Respectar els horaris d'arribada i de sortida establerts per la direcció tècnica del club tant en els entrenaments i en les concentracions com en les curses.

· Actuar amb correcció i respecte envers qualsevol persona.

· Ser respectuós amb les instal·lacions i el medi ambient.

· Manifestar una actitud correcta en totes les activitats.

· Portar el material adient i en condicions òptimes per realitzar les activitats del club.

· Utilitzar casc i tortuga tant en els entrenaments com en les curses.

· Disposar de la documentació necessària per realitzar l'activitat esportiva d'esquí: forfet, Targeneu i llicència de corredor.

· Assistir a tots els entrenaments i curses. En cas de no poder-hi assistir, ha de comunicar-ho a l'entrenador.

· Vetllar per la seva forma física. Per tant, ha d'arribar en bones condicions tant als entrenaments com a les curses.

· Comunicar a l'entrenador qualsevol lesió per valorar entre tots dos la possibilitat de continuar la pràctica esportiva.

· Demostrar motivació per entrenar i competir.

· No es permet el consum de tabac, begudes alcohòliques i substàncies psicotròpiques en les activitats realitzades pel club.

· Respectar les decisions preses per l'entrenador. En cas de no estar-hi d'acord, sempre podrà adreçar-se a la direcció tècnica.

·En cas d'incomplir la normativa, podrà ser sancionat pel club.

Normes de l’entrenador:

1. Respectar estrictament els horaris de les activitats del club.

2. Arribar 15 minuts abans de l'hora establerta per a l'activitat del club.

3. Mantenir un comportament i una actitud respectuosa envers els seus companys, corredors i familiars dels corredors. Com a imatge del club, ha de saber actuar amb correcció allí on es trobi representant el club.

4. No es permet el consum de tabac, alcohol i substàncies psicotròpiques durant la realització de qualsevol activitat relacionada amb el club.

5. Utilitzar la uniformitat del club adequadament, així com mantenir el material en bones condicions.

6. Vetllar per la seguretat dels esportistes. No permetre que els corredors puguin entrenar sense casc ni tortuga, o amb el material en males condicions.

7. Comprovar les condicions de seguretat de les pistes d'entrenament juntament amb el director tècnic. En cas de risc, decidir amb el director tècnic quina actuació realitzar.

8. Tenir cura de la seva pròpia seguretat i fer ús del casc.

9. Realitzar el programa tècnic de la temporada
juntament amb el seu cap d'equip.

10. Fomentar la pràctica esportiva i les bones conductes envers les altres persones i l'entorn.

11. Trobar el millor canal possible per poder transmetre les indicacions als esportistes atenent les característiques particulars de cada un.

12. Crear un bon clima de treball i generar dinàmiques positives dintre de l'equip.

13. Tenir les eines necessàries per poder comunicar-se amb els corredors i les seves famílies.

14. Comunicar amb suficient antelació les curses i les activitats realitzades pel club, així com el calendari d'entrenaments de la temporada i els informes finals de cada corredor.

En cas d'incomplir la normativa, podrà ser sancionat pel club.

Autoritzacions:
DeclaracioAtletes DeclaracioAtletes DeclaracioAtletes DeclaracioAtletes Normativa del corredor


Autorització d'inscripcions
i sortides

Cessió de drets d'imatge

Declaració dels atletes

Normativa del corredorPer qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres:
Av. Super Molina S/N 17537 La Molina | T: 972 145 062 / 972 145 119 | info@meganeu.com

Facebook